تبلیغات
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́✿.☀ ː قـاصــבڪ ☀̤̣̈̇ː̖́ ̗̀☀✿̤̣̈̇ː - پس از مرگ بر انسان چه میگذرد؟

ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́✿.☀ ː قـاصــבڪ ☀̤̣̈̇ː̖́ ̗̀☀✿̤̣̈̇ː

پس از مرگ بر انسان چه میگذرد؟

رسول خدا (ص) : نماز مونس انسان در قبر است ( نصایح 369 ) 

انسان با فرا رسیدن زمان مرگش ، دو حالت پیدا میکند : 
حالات جسمی که ما آن را میبینیم ، و درک میکنیم  و با چشم قابل احساس و دیدن است ، این حالات عبارتند از : 

لحظات مرگ :

1 ﻗﻠﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
.2 ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ
.3 ﻫﻤﻪ ﻋﻀﻼﺕ ﺷﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
.4 ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
.5 ﺩﻣﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ 1.5 ﺩﺭﺟﻪ F ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ‏( ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩ،
ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ، ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ‏)

 30 دقیقه پس از مرگ :

.6 ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺒﻮﺩ ‏( ﺑﻨﻔﺶ ‏) ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
.7 ﻟﺐ، ﺍﻧﮕﺸﺖ، ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯼ ﭘﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ، ﺭﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
.8 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺪﻥ، ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ، ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﯿﺮﻩ، ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺭﺍ lividity ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
.9 ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
.10 ﭼﺸﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
11 بدن علائم حیاتی ندارد ، مغز به طور کامل از کار می افتد ، و فرد دیگر تنفس نمیکند ، او مرده است ....  

اینها تغییراتی است که ما در جسم فرد در حال احتضار میبینیم ، امام حالت دوم که چشم ما از دیدن آن ناتوان است "حالات روح "که ما نمیتوانیم آن را ببینیم و درک کنیم  که موضوع مورد بحث ما این مرحله و اولین توقف انسان پس از مرگ که عالم قبر است میباشد . 
عالم قبر آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت است که هرگز از آن به سمت دنیا بازگشتی نیست ، با آغاز مرگ و ورود به قبر کار دینداری و تکالیف اللهی به پایان میرسد و ایمان به آخرت کامل میشود اما این ایمان دیگر سودی ندارد ، چون انسان تا زمانی ایمانش ارزش دارد که در دنیا باشد و به غیب ایمان بیاورد ، زمانی که با چشم یقین دید از او پذیرفته نمیشود 
بنابراین عالم قبر همواره با عذاب حسرت عجین است . 
مرحله اول : قبل و کفن دادن میت و خواندن نماز بر او و ....  است تا هنگامی که او را در خانه ابدی اش قرار میدهند
مرحله دوم  :  دفن میت است 
مرحله سوم :  ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﯽ ﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺏِ ﺍﻟْﻘَﺒْﺮِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺿِﯿﻖِ ﺍﻟْﻘَﺒْﺮِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﺿَﻐْﻄَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺒْﺮ . خداوندا از عذاب قبر و تنگی و فشار قبر به تو پناه میبرم . 

شب اول قبر :

به محض ورود میت به قبر و قرار دادن سنگ لحد بر روی او ، شب اول قبر آغاز میشود ، سخت ترین شبی که انسان میگذراند و هیچ راه فراری از آن نیست ، انسان حقایق وحشتناکی را با چشم میبیند که برایش سخت و هولناک است ، باید پاسخگوی سوالاتی باشد که پاسخ به آن راحت نیست .  اگر چه شب اول قبر برای مومن هم سخت است ، اما به دلیل رحمت خدا و اعمال خیرش و حضور امامان معصوم در کنار انسان مومن ، این شب سخت برای او راحت و غیر قابل مقایسه با انسان های گناه کار است . 

 فشار قبر :

این مرحله یکی از مراحل سخت و هولناکی است که انسان میگذراند ، اگر گناه کار باشد ، قبر چنان فشاری بر او وارد میکند ، که شیر مادرش که در کودکی خورده از لای ناخن ها بیرون میزند ....    

 ورود فرشته ای به نام رومان ( علیهم السلام)، در قبر :

رومان فرشته زیبایی است ، که صورتش مانند خورشید میدرخشد ، رومان بازپرس قبور و امتحان کننده انسان است
 ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠّﺎﺩ‏( ﻉ‏) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ﻭ ﺭﻭﻣﺎﻥَ ﻓَﺘّﺎﻥِ ﺍﻟﻘُﺒُﻮﺭ - ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻫﻞ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﮑﯿﺮ ﻭ ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﯿّﺖ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ . ﺍﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﯿﺮ ﻭ ﻣﻨﮑﺮ ﺧﺒﺮﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﻗﻬﺮﻭ ﻏﻀﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ 

گفتگوی رومان ، با انسان چگونه است ؟ 

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﻪ ﭼﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ، ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﻠﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ؟ !
ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺖ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﺳﺖ .
ﻣﯿّﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﻔﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﻮﯾﺲ.
ﭘﺲ ﻣﯿّﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪﺀ ﮐﻔﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ
ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺧﻮﺩ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﺑﺮ ﺍﻭ ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺍﯼ ﺧﻄﺎﮐﺎﺭ
ﮔﻨﻬﮑﺎﺭ، ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﮑﺘﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ‏( ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ‏) ﺣﯿﺎ ﻧﮑﺮﺩﯼ، ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺁﻥ ﺷﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻕ ﺳﺮ ﺍﻭ ﺑﮑﻮﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯿّﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ : ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ! ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ! ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻭ ﺳﯿّﺌﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ .
ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻣـــُــﻬﺮﺵ ﮐﻦ .
ﻣﯿّﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻣﻬﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ .
ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻬﺮ ﮐﻦ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ : ﻭَ
ﮐُﻞَّ ﺍِﻧﺴﺎﻥٍ ﺍَﻟﺰَﻣﻨﺎﻩُ ﻃﺎﺋِﺮَﻩُ ...
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ؟ ! ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ :
ﺍﻗﺮَﺃ ﮐِﺘﺎﺑَﮏَ ﮐَﻔﯽ ﺑﻨﻔﺴِﮏَ ﺍﻟﯿَﻮﻡَ ﻋَﻠَﯿﮏَ ﺣـــَﺴﺒﺎً - ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﻭﺧﻄﺎﺏ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﻨﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ
ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﯽ .
"ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺯﺥ ﺍﺯ ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﺎﺭﯼ"

ورود دو فرشته به نام های نکیر و منکر( علیهم السلام )   به قبر :

سوالات نکیر و منکر ، از مهمترین حوادث شب اول قبر است ، بنابر روایات ، این دو فرشته هیبت زیادی داشته و موجب (( رعب و وحشت )) میت می شوند ، و ماموران خداوند برای بررسی اعتقادات شخص تازه در گذشته هستند . نکیر و منکر پس از ورود یکی در جانب راست میت و دیگری در جانب چپ متوفی قرار میگیرند و شروع به پرسیدن سوالاتی از او میکنند .    
در روایتی از امام صادق ( ع  ) در طراعف الحکم   آمده است : نکیر و منکر موهای خود را بر روی زمین میکشند ، با پاهایشان زمین را میشکافند و صدایشان مانند غرش رعد است  و چشمشان برق خیره کننده ای دارد 
این دو ملک از میت سوال میکنند : 
خدای تو کیست ؟ 
پیامبرت کیست ؟ 
امام تو کیست ؟ 
کتاب تو چیست ؟ 
عمرت را در چه راهی صرف کرده ای ؟ 
مالت را از چه راهی بدست آورده ای ؟ 
میت به شدت وحشت کرده ، و از این هم غافل است ، پیش از نکیر و منکر ، رومان بازپرس قبور تمام گناهانش را به گردنش آویخته و نمایان است ... برای مثال میت اگر زن باشد میگوید امام من علی بن ابیطالب (ع) است  ، آنگاه نکیر و منکر چشمشان به نامه رومان بر گردن میت می افتد ، میبینند در آن نوشته من زنا کرده ام ، من بی حجاب بوده ام ، ناگهان با گرز آهنین چنان بر سر میت میکوبند که آتش از مغزش به آسمان زبانه میکشد ، چون کسی که امامش علی (ع) باشد بی حجاب نمیگردد و او دروغ گفته  است ، و عذابش میکنند 
"  برای رهایی از هول و شر ، نکیر و منکر اعمالی وارد شده ، که آنجا به داد انسان میرسد "

1 . خواندن نماز وحشت ، در شب اول قبر میت 
2 .  کسی که در زمان حیاتش نماز شب بخواند از شر نکیر و منکر در امان است 
3 .   انسان نماز خوان ، از هول نکیر و منکر در امان است 
4 . خواندن سوره ملک ، بر روی قبر میت ،، و نیز خواندن آن در زمان حیات توسط خود میت 
5. سفارش شده بعد از دفن جنازه ، عده ای بر بالای سر قبرش حضور یابند ، و میت را تنها نگذارند و شهادتین را به او تلقین کنند    
6. روزه در ماه شعبان در زمان حیات 
7. داشتن ولایت و حب علی بن ابیطالب (ع) توسط میت 
اینها مواردی است که انسان را از وحشت آن لحظه نگاه میدارد 

+ شب اول قبر ، شب سختیه برای گناه کار ، برای بی نماز ، برای غیبت کننده ، برای مال مردم خور ، برای زنا کار ، برای  بی حجاب ، برای دشمن اهلبیت (ع) و ..... 
این دنیا دو روزه ، تمام میشه و شب قبرت فرا میرسه ، ارزش نداری دنیای دو روزه ، که توش بی حجاب بگردی و نکیر و منکر پوست از سرت بکنن ، حجابت رو رعایت کن ، فرمان خدا رو اطاعت کن ، بذار بهت اسون بگیرن ، بخدا این ها قصه نیست ، شوخی نیست ، شاید یک ساعت دیگه مردیم ، معلوم نیست ، از همین امشب تصمیم بگیر .....   

+ نوشته شده در شنبه 29 فروردین 1394 ساعت 05:03 ب.ظ توسط ˙·٠•●♥ றàĦlà ♥●•٠·˙ | نظرات()